? Uzdot jautājumu

Līgums

Vēlos saņemt 1500€
700
uz 12mēnešiem
12m.
3% mēnesī
Komisija 3
Maksājums mēnesī
155.32
līdz 02.04.2014
Maksājums mēnesī
155.32
līdz 02.04.2014
Pieteikties kredītam Nauda kontā 1 darba dienas laikā

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

 

 1. Aizdevuma pieprasīšanai Aizdevuma ņēmējs reģistrējas Aizdevēja mājas lapā aizpildot reģistrācijas formu un izveido paroli, ar kuru turpmāk Aizdevuma ņēmējs apliecinās savu identitāti un jāapliecina sava piekrišana/nepiekrišana attiecībā uz Aizdevēja tiesībām apstrādāt Aizdevuma ņēmēja norādītos personas datus kredītu piešķiršanas nolūkā un tiešā mārketinga mērķiem.
 2. Aizdevuma ņēmējs apstiprina reģistrācijas formā sniegto ziņu patiesumu un veic reģistrācijas maksājumu no Aizdevuma ņēmēja personīgā konta kredītiestādē, kurā Aizdevuma ņēmējs vēlas saņemt Aizdevumu. Reģistrācijas maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis saskaņā ar Aizdevēja mājas lapa norādītajām prasībām. Aizdevuma ņēmēja samaksātā reģistrācijas maksa Aizdevuma ņēmējam netiek atgriezta.
 3. Lai pieteiktos Aizdevumam, Aizdevuma ņēmējs reģistrācijas formā norāda vēlamo Aizdevuma līguma summu un termiņu. Aizdevējs pieņem lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu un elektroniski informē par to Aizdevuma ņēmēju.
 4. Par Aizdevuma noformēšanu Aizdevuma ņēmējs maksā Aizdevējam komisijas maksu 3% apmērā no Aizdevuma summas. Aizdevuma komisijas maksa tiek sadalīta vienādās atmaksājamās daļās visā atmaksas periodā un pievienota Aizdevuma Maksājuma grafikam.
 5. Aizdevējs piešķir Aizdevuma ņēmējam patēriņa kredītu. Aizdevuma ņēmējs parakstot šo līgumu, uzdod Aizdevējam veikt aizdevuma summas izmaksāšanu, pārskaitot to uz līguma speciālajos noteikumos norādīto Aizdevuma ņēmēja bankas kontu.
 6. Aizdevējs izsniedz Aizdevuma summu 2 darba dienu laikā no brīža, kad izpildīti pirmie divi noteikumi, vai ja aizdevumam nepieciešams galvotājs, visi sekojošie noteikumi:
  1. Parakstīts šis Aizdevuma līgums,
  2. Norādītais Galvinieks parakstījis un iesniedzis Aizdevējam galvojumu Aizdevēja noteiktajā redakcijā.
 7. Ja Aizdevuma ņēmējs līdz Aizdevuma līguma parakstīšanai nav izpildījis visus 6. punktā norādītos priekšnoteikumus aizdevuma izsniegšanai, Aizdevējs ir tiesīgs atteikties izmaksāt Aizdevuma ņēmējam Aizdevuma summu un jebkurā brīdī vienpusēji atteikties no šī Līguma, paturot saņemto komisijas maksu.
 8. Aizdevuma ņēmējs apņemas izdarīt Aizdevuma pamatsummas un šī Līguma Speciālajos noteikumos norādīto procentu atmaksu šī Līguma Speciālajos noteikumos ietvertajā Maksājumu grafikā norādītajā apmērā un termiņos.
 9. Aizdevuma ņēmējs veic šajā Līgumā paredzētos maksājumus ar naudas pārskaitījumu uz šī Līguma Speciālajos noteikumos norādīto Aizdevēja bankas kontu, ja vien Aizdevējs nav rakstveidā norādījis Aizdevuma ņēmējam citu bankas kontu, kurā veicami maksājumi.
 10. Jebkura Aizdevuma ņēmēja maksājuma saistība uzskatāma par izpildītu brīdī, kad atbilstošā naudas summa saņemta Aizdevēja bankas kontā.
 11. Šī Līguma Speciālajos noteikumos norādītos Procentus par Aizdevuma pamatsummas lietošanu Aizdevējs aprēķina no šī Līguma parakstīšanas dienas.
 12. Visi maksājumi, ko veic Aizdevuma ņēmējs, tiek uzskaitīti kā: pirmkārt, tekošo procentu samaksa, tad - nokavējuma procentu, tad - nokavēto Aizdevuma pamatsummas atmaksas maksājumu, un pēc tam - tekošo Aizdevuma pamatsummas atmaksas maksājumu samaksa, tad visu nesamaksāto izdevumu un summu samaksa, kas paredzēta šajā Līgumā.
 13. Ja Aizdevuma ņēmējs neveic šī Līguma Speciālajos noteikumos ietvertajā Maksājumu grafikā norādītos maksājumus Maksājumu grafikā norādītajos termiņos, Aizdevuma ņēmējs par katru šādu maksājuma kavējumu maksā Aizdevējam nokavējuma procentus 0,2% apmērā no termiņā nesamaksātās pamatsummas par katru attiecīgā maksājuma kavējuma dienu, bet visā līguma darbības laikā ne vairāk kā neatmaksātās Aizdevuma pamatsummas apmērā.
 14. Aizdevuma ņēmējam ir tiesības pirms šī Līguma Speciālajos noteikumos norādītā Aizdevuma atmaksas termiņa pilnībā vai daļēji atmaksāt aizdevumu, maksājot šī Līguma Speciālajos noteikumos noteiktos Procentus par faktisko Aizdevuma pamatsummas izmantošanas laiku, šādu pirmstermiņa atmaksu un veicamā maksājuma precīzu apmēru iepriekš rakstveidā saskaņojot ar Aizdevēju.
 15. Ja iestājas kāds no zemāk minētajiem Saistību neizpildes gadījumiem, Aizdevējs, bez jebkādu iepriekšēju brīdinājumu nosūtīšanas Aizdevuma ņēmējam, ir tiesīgs pieprasīt no Aizdevuma ņēmēja Aizdevuma pamatsummas, Procentu, līgumsoda un citu šajā Līgumā noteikto maksājumu nekavējošu samaksu, nodot parādu piedziņu trešajām personām, kā arī, pēc Aizdevēja ieskatiem, šajā sakarā vērsties Latvijas Republikas tiesās civiltiesiskā kārtībā un saistību izpildi brīdinājuma kārtībā:
  1. Aizdevuma ņēmējs nesamaksā kādu no šajā Līgumā norādītajām naudas summām to attiecīgajos samaksas termiņos un maksājuma kavējums ir 30 kalendāra dienas ; vai
  2. Jebkāds apliecinājums, garantija vai apgalvojums, kas izteikts šajā Līgumā vai ko citā veidā izteicis Aizdevuma ņēmējs attiecībā uz šo Līgumu vai tā izpildi, izrādās vai kļūst nepatiess jebkādā veidā, ko Aizdevējs uzskata par būtisku; vai
  3. Iestājas jebkāds gadījums attiecībā uz jebkuru citu Aizdevuma ņēmēja parādu jebkurai trešajai personai, kā rezultātā Aizdevuma ņēmējam šāds parāds jāsamaksā ātrāk nekā paredzēts, kas Aizdevēja ieskatā var būtiski iespaidot Aizdevuma ņēmēja spējas pildīt šī Līgumā saistības; vai
  4. Pret Aizdevuma ņēmēju tiesā vai šķīrējtiesā celta mantiska rakstura prasība; vai
  5. Šis Līgums, šī Līguma Speciālajos noteikumos paredzētais Galvojums vai ar tiem saistītie dokumenti zaudē spēku vai Aizdevuma ņēmējs vai trešās personas tos apstrīd; vai
  6. Aizdevuma ņēmējs saņem aizdevumu no citas personas bez iepriekšējas rakstiskas Aizdevēja piekrišanas, ja Aizdevuma summa pārsniedz šī aizdevuma summu un šāds Aizdevums būtiski iespaido Aizdevuma ņēmēja spējas pildīt šajā Līgumā noteiktās saistības; vai
  7. Aizdevuma ņēmējs atzīst savu nespēju samaksāt šajā Līgumā paredzētos maksājumus un/vai jebkādu citu parādu jebkurai trešajai personai, to attiecīgajos maksājumu termiņos.
 16. Ja Aizdevējs, iestājoties kādam no augstāk norādītajiem Saistību neizpildes gadījumiem, neizmanto šī Līguma 14.punktā noteiktās tiesības, tas nenozīmē Aizdevēja atteikšanos no šādām tiesībām, un Aizdevējs ir tiesīgs tās pēc saviem ieskatiem izmantot Saistību neizpildes gadījumam iestājoties atkārtoti.
 17. Ja Aizdevējs, iestājoties kādam no augstāk norādītajiem Saistību neizpildes gadījumiem, neizmanto šī Līguma 14.punktā noteiktās tiesības, Aizdevējs ir tiesīgs par katru šādu Saistību neizpildes gadījumu pieprasīt no Aizdevuma ņēmēja līgumsodu 10% apmērā no nesamaksātās aizdevuma summas.
 18. Ja Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Aizdevuma līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Aizdevējam ir tiesības piedzīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā EUR 7.00 apmērā par katru šādu vēstuli.
 19. Aizdevuma ņēmējam jāsedz Aizdevēja izmaksas, kas radušās saistībā ar Aizdevuma ņēmēja saistību neizpildi, tai skaitā juridiskās izmaksas un tiesāšanās izdevumi, parāda iekasēšanas izmaksas atbilstoši tiesas spriedumam.
 20. Šī Aizdevuma līguma spēkā esamības laikā Aizdevuma ņēmējs apņemas:
  1. bez Aizdevēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas neuzņemties solidāras parādsaistības un negalvot par jebkādu trešās personas saistību;
  2. bez Aizdevēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas neuzņemties jebkādas citas saistības, kas pārsniedz Aizdevuma summu un pēc Aizdevēja ieskata varētu apdraudēt Aizdevuma ņēmēja spēju pildīt šajā Aizdevuma līgumā noteiktās saistības.
 21. Jebkādu šaubu gadījumā attiecībā uz šī Līguma 15.punktā noteiktajām prasībām Aizdevuma ņēmēja pienākums ir iepriekš konsultēties ar Aizdevēju.
 22. Aizdevuma ņēmējs piekrīt, ka saistību neizpildes gadījumā vai nepienācīgas izpildes gadījumā Aizdevējs ir tiesīgs, atsevišķi neinformējot, nodot Aizdevuma ņēmēja datus trešajām personām, atļaut šo datu publiskošanu un ievietošanu publiskajās parādnieku kredītvēstures datu bāzēs.
 23. Aizdevuma ņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī aizdevuma līguma darbības laikā pēc rakstiska pieprasījuma un bez maksas saņemt izrakstu ar aizdevuma atmaksas tabulu papīra vai elektroniskā formātā.
 24. Aizdevuma ņēmējam ir tiesības 14 dienu laikā no aizdevuma līguma noslēgšanas dienas atkāpties no aizdevuma līguma, par to paziņojot Aizdevējam rakstiski pirms termiņa beigām. Par to Aizdevuma ņēmējs nosūta rakstisku paziņojumu Aizdevējam. Aizdevuma līgums tiek izbeigts dienā, kad Aizdevējs saņēmis iepriekš minēto paziņojumu. Aizdevuma ņēmējam ir pienākums samaksāt Aizdevējam procentus par aizdevuma izmantošanu no aizdevuma līguma noslēgšanas līdz laušanas dienai. Aizdevējs ne vēlāk kā 30 dienu laikā no aizdevuma līguma izbeigšanas dienas atmaksā saskaņā ar aizdevuma līgumu saņemtās naudas summas.
 25. Šis Līgums sastādīts atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem un visi strīdi risināmi atbilstoši to noteikumiem.
 26. Ar šo aizdevuma līgumu saistīto Aizdevuma ņēmēja tiesību ievērošanu uzrauga Patērētāja tiesību aizsardzības centrs, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.
 27. Jebkādas domstarpības un strīdus, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīti ar tā iztulkošanu, spēkā esamību vai izpildi, Līdzēji apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja sarunās Līdzējiem nav izdevies panākt vienošanos, attiecīgais strīds var tikt nodots izskatīšanai LR tiesā.
 28. Šis Aizdevuma līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem pa vienam eksemplāram patur katrs no Līdzējiem. Šo Līgumu veido Speciālo noteikumu un Vispārējo noteikumu kopums.

 

AIZDEVĒJS:                                                                                                              AIZDEVUMA ŅĒMĒJS: