? Задать вопрос

Договор

Я хочу взять 1500€
700
на 12 месяцев
12м.
3% В месяц
Комиссия 3
Платеж в месяц
155.32
до 02.04.2014
Платеж в месяц
155.32
до 02.04.2014
Оформить заявку Деньги на счету через 1 д

Aizdevuma līgums noslēgts starp SIA "NORDIC FINANCE", reģistrācijas numurs 40003773271, juridiskā adrese Jūrmalas iela 14, Piņķi, Babītes nov., turpmāk līgumā-AIZDEVĒJS un fiziskā persona [jūsu personas kods], turpmāk līgumā AIZDEVUMA ŅĒMĒJS.

1. Šajā Līgumā lietotie pamatjēdzieni:

 • 1.1. AIZDEVUMA LĪGUMS – starp AIZDEVĒJU un AIZDEVUMA ŅĒMĒJU noslēgts līgums, ar kuru AIZDEVĒJS apņemas piešķirt AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM AIZDEVUMU – patēriņa kredītu, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, un AIZDEVUMA ŅĒMĒJS apņemas atmaksāt AIZDEVĒJAM AIZDEVUMA pamatsummu un AIZDEVUMA piešķiršanas komisiju un procentus atbilstoši šī Līguma noteikumiem.
 • 1.2. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS – AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumu 2.1.2. p. nosacījumiem atbilstoša persona ar kuru AIZDEVĒJS ir noslēdzis AIZDEVUMA LĪGUMU un kurai ir piešķirts AIZDEVUMS.
 • 1.3. AIZDEVĒJS - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NORDIC FINANCE”, reģistrācijas numurs 40003773271.
 • 1.4. AIZDEVUMS – atbilstoši AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumiem AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM piešķirtie naudas līdzekļi.
 • 1.5. PUSES – AIZDEVĒJS un AIZDEVUMA ŅĒMĒJS kopā.
 • 1.6. PUSE – AIZDEVĒJS vai AIZDEVUMA ŅĒMĒJS.
 • 1.7. Personas dati – informācija, kas saistīta ar AIZDEVUMA ŅĒMĒJU – datu subjektu, kura identitāte var tikt noteikta, izmantojot tādus datus kā personas kods.
 • 1.8. Datu apstrāde – jebkura darbība ar personas datiem: iegūšana, pierakstīšana, glabāšana, klasificēšana, grozīšana (papildināšana vai labošana), sniegšana, izmantošana, meklēšana vai cita veida darbība, vai darbību kopums.
 • 1.9. Atmaksājamā summa – AIZDEVUMA pamatsumma un AIZDEVUMA piešķiršanas komisija un procenti atbilstoši šī Līguma noteikumiem, kurus AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir pienākums samaksāt AIZDEVĒJAM līdz AIZDEVUMA termiņa beigām.
 • 1.10. AIZDEVUMA termiņš – AIZDEVUMA ŅĒMĒJA pieprasīts un AIZŅĒMĒJA apstiprināts termiņš, kurš sākas AIZDEVUMA LĪGUMA spēkā stāšanās dienā un beidzas AIZDEVUMA atmaksas datumā vai AIZDEVUMA LĪGUMA pagarināšanas gadījumā no AIZDEVUMA LĪGUMA spēkā stāšanās dienas līdz AIZDEVUMA ŅĒMĒJA pieprasītam un AIZDEVĒJA apstiprinātam atmaksas datumam.
 • 1.11. AIZDEVUMA atmaksas datums - diena, kurā AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir pienākums atmaksāt AIZDEVĒJAM AIZDEVUMA pamatsummu un AIZDEVUMA piešķiršanas komisiju un procentus atbilstoši šī Līguma noteikumiem.
 • 1.12. Maksājums – naudas summa, kuru AIZDEVUMA ŅĒMĒJS samaksājis AIZDEVĒJAM saskaņā ar AIZDEVUMA LĪGUMU.
 • 1.13. Reģistrācijas maksājums – vienreizējs maksājums, kuru AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir pienākums veikt, lai apstiprinātu reģistrācijas datus un AIZDEVUMA LĪGUMA Vispārīgos noteikumus. Reģistrācijas maksājuma apmērs, kuru nosaka AIZDEVĒJS, tiek norādīts Mājas lapā.
 • 1.14. Piekrišana – AIZDEVUMA ŅĒMĒJA labprātīgi izteikta piekrišana tā personas datu apstrādei ar AIZDEVĒJAM zināmu mērķi.
 • 1.15. AIZDEVUMA PIEPRASĪJUMS – atbilstoši AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumiem no Lietotāja konta vai mobilā telefona īsziņas (SMS) veidā AIZDEVUMA ŅĒMĒJA izteikta griba saņemt no AIZDEVĒJA AIZDEVUMU saskaņā ar AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumiem.
 • 1.16. AIZDEVUMA piešķiršana – konkrētas naudas summas piešķiršana AIZŅĒMĒJAM saskaņā ar AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumiem uz noteiktu termiņu.
 • 1.17. AIZDEVUMA piešķiršanas komisija – AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumos norādīta AIZDEVUMA piešķiršanas komisijas maksa, ko AIZDEVUMA ŅĒMĒJS maksā AIZDEVĒJAM par AIZDEVUMA piešķiršanu un izmantošanu.
 • 1.18. Mājas lapa – AIZDEVĒJA interneta mājas lapa: www.e-finance.lv
 • 1.19. Līgumsods – šī Līguma Vispārīgajos noteikumos paredzēta naudas summa (nokavējuma procenti un soda nauda), kuru AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir pienākums samaksāt AIZDEVĒJAM ja tas savlaicīgi neizpilda AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumus.
 • 1.20. Lietotāja zona – AIZDEVĒJA interneta sistēma, kurā AIZDEVUMA ŅĒMĒJI piereģistrējoties var izvēlēties AIZDEVUMA summu un veikt citas nepieciešamās darbības, lai saņemtu AIZDEVUMU un informāciju par AIZDEVUMU.
 • 1.21. Identitātes apliecināšanas līdzekļi – identifikācijas kods, kuru AIZDEVĒJS piešķir AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM (turpmāk tekstā – „lietotāja ID“), AIZDEVUMA ŅĒMĒJA izveidotā parole un AIZDEVUMA ŅĒMĒJA mobilā tālruņa numurs.
 • 1.22. AIZDEVUMA LĪGUMA speciālie noteikumi – AIZDEVUMA summa un aizdevuma termiņš.
 • 1.23. Trešā persona – jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas nav Līguma Puse.
 • 1.24. Tiešais mārketings – darbības, kas vērstas uz preču vai pakalpojumu piedāvāšanu personām pa pastu, tālruni vai citā veidā.
 • 1.25. Līguma 1. sadaļā ietvertie jēdzieni ir piemērojami, izpildot un izskaidrojot šī Līguma Vispārīgos noteikumus un AIZDEVUMA nosacījumus.

2. AIZDEVUMA LĪGUMA noslēgšanas kārtība.

 • 2.1. Reģistrācija.
  • 2.1.1. Lai saņemtu AIZDEVUMU no AIZDEVĒJA, AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM jāveic sekojošas darbības:
   • 2.1.1.1. Reģistrācijas formā AIZDEVĒJA Mājas lapā jānorāda visas tajā pieprasītās ziņas, jāizveido parole, ar kuru turpmāk AIZDEVUMA ŅĒMĒJS apliecinās savu identitāti un jāapliecina sava piekrišana/nepiekrišana attiecībā uz AIZDEVUMA ŅĒMĒJA tiesībām apstrādāt AIZDEVUMA ŅĒMĒJA norādītos personas datus kredītu piešķiršanas nolūkā un tiešā mārketinga mērķiem. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS apliecina, ka AIZŅĒMĒJA reģistrācijas laikā Mājas lapā sniegtās ziņas ir patiesas un apliecina, ka AIZDEVUMA pieprasījuma nosūtīšanas laikā un AIZDEVUMA LĪGUMA noslēgšanas laikā AIZDEVUMA ŅĒMĒJS ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmē.
   • 2.1.1.2. Pēc iepazīšanās ar AIZDEVUMA LĪGUMU AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM jāapliecina, ka tas ir iepazinies un piekrīt AIZDEVUMA LĪGUMA Vispārīgajiem noteikumiem.
   • 2.1.1.3. Jāapstiprina reģistrācija un jāveic Reģistrācijas maksājums, ko drīkst veikt tikai no AIZDEVUMA ŅĒMĒJA personīgā konta kredītiestādē, kurā AIZDEVUMA ŅĒMĒJS vēlas saņemt AIZDEVUMU. AIZDEVUMS tiks pārskaitīts uz to AIZDEVUMA ŅĒMĒJA kontu, no kura ir ticis veikts Reģistrācijas maksājums. Reģistrācijas maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis saskaņā ar AIZDEVĒJA Mājas lapā norādītajām prasībām. Maksājuma uzdevumā obligāti norādāmi šādi rekvizīti: saņēmēja nosaukums, saņēmēja konta numurs, saņēmēja kods, summa, maksājuma mērķis – EFLN (NORDIC FINANCE līguma noteikumi) kods, kas AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM tiek piešķirts Mājas lapā pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas.
   • 2.1.1.4. Puses vienojas, ka AIZDEVUMA ŅĒMĒJS, veicot Reģistrācijas maksājumu, apstiprina reģistrāciju un piekrīt AIZDEVUMA LĪGUMA nosacījumiem.
   • 2.1.1.5. AIZŅĒMĒJA samaksātā reģistrācijas komisija AIZŅĒMĒJAM netiek atgriezta.
  • 2.1.2. Pēc Reģistrācijas maksājuma veikšanas tiek aktivizēta AIZDEVUMA ŅĒMĒJA lietotāja zona mājas lapā un AIZDEVUMA ŅĒMĒJS no AIZDEVĒJA saņem īsziņu ar lietotāja ID, ja reģistrējusies persona atbilst AIZDEVUMA ŅĒMĒJA statusam atbilstoši AIZDEVĒJA nosacījumiem:
   • 2.1.2.1. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS ir fiziska persona
   • 2.1.2.2. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS ir vecumā no 20 līdz 65 gadiem,
   • 2.1.2.3. AIZDEVUMA ŅĒMĒJA pastāvīgā deklarētās dzīvesvietas adrese ir Latvijas Republikā
   • 2.1.2.4. AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir atvērts konts Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kuru tas ir tiesīgs brīvi rīkoties
  • 2.1.3. Ja AIZDEVUMA ŅĒMĒJS nozaudē lietotāja ID vai paroli, AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir pienākums no tā paša mobilā tālruņa numura, kuru tas norādījis reģistrējoties http://www.e-finance.lv sistēmā, un saskaņā ar veiktā maksājuma (par reģistrāciju) izrakstā norādīto maksājuma mērķi, nosūtīt AIZDEVĒJAM īsziņu ar tekstu: PAZAUDEJU (atstarpe) reģistrācijas numurs (atstarpe) Līguma Vispārīgo noteikumu numurs.
  • 2.1.4. Ja mainīts vārds vai uzvārds, AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir pienākums no tā paša mobilā tālruņa numura, kuru tas norādījis reģistrējoties http://www.e-finance.lv sistēmā, un saskaņā ar veiktā maksājuma (par reģistrāciju) izrakstā norādīto maksājuma mērķi, nosūtīt AIZDEVĒJAM īsziņu ar tekstu: MAINIT (atstarpe) reģistrācijas numurs (atstarpe) Līguma Vispārīgo noteikumu numurs.
 • 2.2. AIZDEVUMU pieprasīšana un piešķiršana
  • 2.2.1. Lai saņemtu AIZDEVUMU, AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir pienākums izvēlēties AIZDEVUMA LĪGUMA speciālos noteikumus. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS AIZDEVUMA speciālos noteikumus var izvēlēties tikai pēc piereģistrēšanās.
  • 2.2.2. AIZDEVUMA speciālos noteikumus var izvēlēties divējādi:
   • 2.2.2.1. Atzīmējot vēlamos AIZDEVUMA LĪGUMA speciālos noteikumus Mājas lapā;
   • 2.2.2.2. Nosūtot AIZDEVUMA LĪGUMA speciālos noteikumus AIZDEVĒJAM īsziņas veidā, saskaņā ar mājas lapā minēto kārtību.
  • 2.2.3. AIZDEVĒJS pieņem lēmumu par AIZDEVUMA piešķiršanu un informē par to AIZDEVUMA ŅĒMĒJU, nosūtot īsziņu uz reģistrācijā norādīto AIZDEVUMA ŅĒMĒJA mobilā telefona numuru. AIZDEVĒJS ir tiesīgs atteikt AIZDEVUMA izsniegšanu AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM par to informējot AIZDEVUMA ŅĒMĒJU. AIZDEVĒJAM nav pienākums pamatot atteikuma iemeslu.
  • 2.2.4. AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumos noteiktajā kārtībā iesniegts AIZDEVUMA pieprasījums un AIZDEVUMA ŅĒMĒJA reģistrācijas komisijas samaksa, kurā AIZDEVUMA ŅĒMĒJS apstiprina AIZDEVUMA līguma nosacījumus, apliecina, ka AIZDEVUMA ŅĒMĒJS vēlas saņemt AIZDEVUMU saskaņā ar AIZDEVUMA LĪGUMA nosacījumiem, ka arī to, ka AIZDEVUMA ŅĒMĒJS ir pilnībā iepazinies ar AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumiem un piekrīt tiem.
  • 2.2.5. Kad AIZDEVUMA ŅĒMĒJS ir apstiprinājis AIZDEVUMA LĪGUMA speciālos noteikumus, tiek uzskatīts, ka Puses ir vienojušās par AIZDEVUMA LĪGUMA speciālajiem noteikumiem un tos apstiprinājušas ar elektroniskajiem parakstiem.
  • 2.2.6. AIZDEVUMA līgums stājas spēkā brīdī, kad AIZDEVĒJS ir nodevis AIZDEVUMU AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM, veicot maksājumu uz AIZDEVUMA ŅĒMĒJA bankas kontu.
  • 2.2.7. Puses vienojas, ka AIZDEVĒJS nav atbildīgs par darbību veikšanu ar nokavēšanos, ja tas noticis:
   • 2.2.7.1. sakaru kanāla traucējumu dēļ;
   • 2.2.7.2. trešo personu vainas dēļ.
  • 2.2.8. Komisijas maksu bankai par AIZDEVUMA summas ieskaitīšanu AIZDEVUMA ŅĒMĒJA kontā sedz AIZDEVUMA ŅĒMĒJS.